ระบบ “School Bright” บริหารงานกิจการนักเรียนแบบครบวงจร ยุคนี้ต้องมีโซลูชั่นดี ๆ เป็นผู้ช่วย


Blog Single

บริหารงานกิจการนักเรียนแบบครบวงจร ยุคนี้ต้องมีโซลูชั่นดี ๆ เป็นผู้ช่วย

การจะบริหารจัดการโรงเรียนให้กลายเป็นโรงเรียนยุคดิจิทัล 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ จุดเริ่มต้นที่สำคัญก็คือ การบริหารงานกิจการนักเรียนแบบบูรณาการให้ได้ ซึ่งงานกิจการนักเรียนเป็นส่วนที่มีความสลับซับซ้อนในงานมากพอสมควร ซึ่งจะต้องใช้ทั้งบุคลากรและเวลาในการจัดการเรื่องนี้มากพอสมควรเช่นกันเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด เมื่อต้องใช้ทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้นก็ยิ่งต้องมีภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ผู้บริหารโรงเรียนมักตัดสินใจในส่วนนี้ได้ยาก แต่จะดีกว่าหรือไม่ถ้าคุณตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นโซลูชั่นด้านบริหารสถานศึกษาเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับปัญหานี้

ความยุ่งยากซับซ้อนของงานบริหารกิจการนักเรียน

ก่อนที่จะไปดูว่านวัตกรรมที่เป็นโซลูชั่นด้านบริหารสถานศึกษาจะช่วยยกระดับโรงเรียนได้อย่างไร ก็ควรจะมาดูก่อนว่าส่วนงานกิจการนักเรียนนั้นมีความยุ่งยากซับซ้อนอย่างไรบ้าง

• การทำความรู้จักกับนักเรียน : มีความจำเป็นอย่างมากที่โรงเรียนและครูผู้สอนจะต้องรู้จักกับนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนให้ดี เพื่อที่จะได้รู้พฤติกรรม ทักษะความถนัดในการเรียน ทักษะการดำรงชีวิต บุคลิกลักษณะนิสัย ซึ่งโรงเรียนไหนมีนักเรียนต่อชั้นต่อห้องจำนวนมาก ก็เป็นการยากที่จะทำให้ครูสามารถดูแลนักเรียนแต่ละคนในห้องหรือในชั้นของตนเองได้อย่างทั่วถึง

• การจัดการด้านสารสนเทศการเรียน : การทำทะเบียน การเช็คและบันทึกการขาดลามาสาย การอนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน งานเหล่านี้ก็มีความยุ่งยากทั้งเรื่องเวลา ความชัดเจนและความถูกต้อง นักเรียนยิ่งเยอะยิ่งจัดระบบการบันทึกได้ลำบาก

• การจัดการด้านการคัดกรองและส่งเสริมป้องกัน : การประเมินคัดกรองนักเรียนเพื่อส่งต่อไปยังการเรียนในระดับวิชาที่สูงขึ้น การให้คำปรึกษาแนะแนวนักเรียนแต่ละชั้น การประชุมผู้ปกครองแต่ละครั้ง หรือการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนในเรื่องต่าง ๆ ก็เป็นส่วนที่ยากเช่นกัน เพราะต้องใช้ทั้งกำลังคนและเวลา


นี่เป็นเพียงบางส่วนของการบริหารงานกิจการนักเรียน ซึ่งจะเห็นว่าหากใช้บุคลากรครูในโรงเรียนทำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เอง จะต้องใช้เวลาและจำนวนบุคลากรครูไม่น้อย ซึ่งนั่นเท่ากับเป็นการลดทอนประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนไปโดยปริยาย

นวัตกรรมด้านบริหารสถานศึกษาจะช่วยคุณได้อย่างไร

หากผู้บริหารสถานศึกษา เลือกที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ ก็จะทำให้การดูแลงานกิจการนักเรียนสะดวกรวดเร็วและง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะเทคโนโลยีที่มาในรูปของซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน จะช่วยให้โรงเรียนมีโปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก มีฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบ สามารถเข้าถึงข้อมูลของนักเรียนแต่ละห้องแต่ละชั้นได้อย่างรวดเร็ว เรียกดูได้ทุกเวลาตามที่ต้องการ ทั้งทางคอมพิวเตอร์และมือถือ ซึ่งโซลูชั่นแบบนี้จะช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูสามารถบริหารงานกิจการนักเรียนแบบบูรณาการได้อย่างแท้จริง ยกระดับโรงเรียนแบบเดิม ๆ ให้กลายเป็นโรงเรียนยุคดิจิทัล 4.0 อย่างเต็มรูปแบบกันได้แบบง่าย ๆ แล้ววันนี้ เพียงแค่คุณเลือกใช้ School Bright โซลูชั่นที่ตอบโจทย์ระบบงานบริหารสถานศึกษา และช่วยงานบริหารโรงเรียนของคุณได้อย่างครบวงจร ทางเลือกแห่งมาตรฐานใหม่ของสถานศึกษาที่รับรองเชื่อถือได้ และจะทำให้คุณบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น